.
University Rank Holders
S.No Name of the Student CGPA UNIVERSITY RANK BATCH PHOTO
01. BRINDHA.A
9.37
24
2007-2011
02. NIKHILA CHANDRAN
9.37
24
2007-2011
03. SUMA.K.S
9.14
47
2007-2011
04. YAMUNA DEVI V D
9.9
42
2008-2012
05. SATHEESH KUMAR.S
8.9
45
2009-2013
06. SHARON SARA VARGHESE
9.26
4
2010-2014
07. VARSINI S B
8.74
42
2010-2014
08. VAISHNAVI V
8.69
47
2010-2014
09. SANJUNA B
8.66
50
2010-2014
10. SHANTHI.S
8.92
34
2011-2015
11. ANI.R
9.03
26
2013-2017
12. ARUNKUMAR.A (M.E)
8.81
14
2013-2015
13. A.KALAIVANI(M.E)
8.62
18
2014-2016