University Rank Holders

S.No Name of the Student CGPA University RANK BATCH
V.Srinithi
8.43
48
2013-2017
K.Nandhini
9.35
9
2008-2012
S.Divya
9.02
41
2008-2012
D.Ranjani
8.88
21
2009-2013
S.Vinitha 8.91 23 2018-2022
V.Srinithi 8.43 48 2013-2017
K.Nandhini 9.35 9 2008-2012
S.Divya 9.02 41 2008-2012
D.Ranjani 8.88 21 2009-2013
V.Abirami 8.63 47 2010-2014